První ročník akce Den České logistiky

ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE uspořádala ve spolupráci s odbornými ministerstvy a oborovými svazy a ve vazbě na European Supply Chain Day setkání tvůrců logistické strategie státu s uživateli existující infrastruktury „Den České Logistiky“.

Místo konání: CTPark Prague North, Kozomín 501, 277 45 okr. Mělník

Termín konání: 16. dubna 2015, 9:30 hodin

PROGRAM

Registrace: 09.00 – 09.30

 

Coffee Break 09.00 – 09.30

 

Zahájení moderátorem: 09.30 – 09.40
Moderátor Dne české logistiky: Marcel Šůcha, rádio KISS 98

Zahajovací modul:
Význam logistiky pro rozvoj moderní společnosti
Moderátor Dne české logistiky: Marcel Šůcha, rádio KISS 98

 

09.40 – 09.45 Video – zdravice
Dan Ťok, ministr dopravy ČR

 

09.45 – 09.55 Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy ČR pro dopravní agendy

 

09.55 – 10.00 Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel CTP

 

10.00 – 10.05 Video – zdravice za Evropskou logistickou asociaci
Jos Marinus, prezident Evropské logistické asociace

 

10.05 – 10.10 Hana Machková, rektorka VŠE Praha

 

10.10 – 10.15 Václav Cempírek, prezident České logistické asociace

 

První tématický blok:
Logistická infrastruktura – Rozvoj dopravní infrastruktury, průmyslové a logistické parky
Moderátor sekce: Kamil Slavík, Česká logistická asociace

 

10.20 – 10.40
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR
Rozvoj dopravní infrastruktury je jedním ze strategických úkolů rozvoje české ekonomiky. Ve všech druzích dopravy existuje velké množství záměrů a potřeb, které vyžadují investice v řádu bilionu Kč. Je proto důležité vyhodnotit důležitost projektů tak, aby byly přednostně realizovány projekty s nejvyšší přidanou hodnotou. Vláda ČR takou strategii přijala na konci roku 2013. Nejdůležitějším úkolem je zajistit přípravu projektů v souladu s touto strategií tak, aby se stav dopravních sítí postupně, ale výrazně zlepšoval.
Luděk Sosna, MD ČR, ředitel Odboru strategie rozvoje dopravy a logistiky

 

10.40 – 11.00
Evropské nákladní koridory
Členské státy EU a provozovatelé dráhy zřizují železniční nákladní koridory (angl. zkr. RFC) na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 913/2010 ze dne 22. září 2010, kterým EU vytváří evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Nařízení určuje postupy a podmínky zřizování koridorů včetně požadavků na jejich technické standardy, upravuje časový harmonogram jejich realizace a organizační strukturu. Českou republikou procházejí zatím tři z devíti původně definovaných koridorů a u dalšího vystupuje ČR v roli pozorovatele. Mezi očekávané efekty nařízení patří posílení tranzitní železniční dopravy a poskytování kvalitnějších služeb z hlediska doby přepravy a spolehlivosti nákladní dopravy.
Radek Čech, vedoucí oddělení koncepce infrastruktury, odbor strategie SŽDC

 

11.00 – 11.20
Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků
Tomáš Sklenář, ředitel Odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

11.20 – 11.40
Infrastruktura v silniční dopravě
Geografická poloha ve středu Evropy klasifikuje Českou republiku jako důležitou spojnici mezi Západem a Východem. Tento fakt umocňuje důležitost vybavenosti dopravní infrastrukturou. Pro její zhodnocení lze použít data o délce dálniční a železniční sítě v čase v kontextu vývoje vybraných evropských zemí a aktuální situace ve vodní dopravě v Česku. Fungující silniční síť je klíčovým předpokladem rozvoje ekonomiky a zajištění růstu konkurenceschopnosti ČR. S tím souvisí dopravní dostupnost pro občany, zvýšení bezpečnosti účastníků dopravní přepravy a snížení počtu nehod, má negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Česká republika nevyužívá svou centrální pozici pro dopravu a není tím strategickým uzlem tak, jak je svou geografickou polohou předurčena.
Pavel Ševčík, viceprezident a zároveň technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví

 

Panelová diskuze:
AWT – Edin Sose, obchodní ředitel
ČD CARGO – Ivan Bednárik, předseda představenstva
SIEMENS – Jiří Pohl, Engineering Senior
CUSHMAN & WAKEFIELD – Laurent Jechoux, Senior Surveyor Industrial Dept.
C.S. CARGO – Aleš Willert, generální ředitel

 

Oběd 12.30 – 13.30

 

Druhý tématický blok:
Ekonomika, inovace a technologický rozvoj
Moderátor sekce: Jan Kovařík, jednatel Data Software Brno

 

13.30 – 13.50
Přínos E-GNSS pro inovace v logistice
Vývoj nové generace globálních družicových navigačních systémů (GNSS) otevírá Evropě další možnosti průmyslového rozvoje. Galileo pomocí nejmodernějších technologií otevře brány nové éry navigačních služeb s vysokou přesností informací o poloze, s lepším pokrytím a spolehlivostí a se zvýšenou odolností vůči rušení. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je prvním konkrétním počinem satelitní navigace v Evropě. Již nyní přináší cennou pomoc při rozšiřování a zkvalitňování služeb na bázi GPS prostřednictvím geostacionárních satelitů. EGNOS umožňuje využít signál GPS pro důležité bezpečnostní aplikace jako například navádění letadel během přiblížení na přistání, navigování plavidel v úzkých průplavech a v přístavech nebo zvyšování přesnosti stávajících satelitních lokalizačních služeb. Jaké možnosti inovací nabídne přesnější a kvalitnější družicová navigace v oblasti logistiky?
Daniel Lopour, Market Development Officer, European GNSS Agency

Příležitosti pro zvýšení efektivity (nejen) pro poskytovatele logistických služeb. Přínosy využívání Systému GS1 v distribuční logistice. Co ukázala realizace soutěže o nejrychlejší vykládku kamiónů – Speed Docking CZ+SK 2014.
Tomáš Martoch, Senior Manager Business Development, GS1 Czech Republic, Národní koordinátor Česko-Slovenské ECR Iniciativy

13.50 – 14.10
Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1

 

14.10 – 14.30
Mezinárodní projekt – „Bezkontaktní přenos informací v rámci logistického centra“
Rozvoj technologie OCR pro rozpoznávání čísel jedoucích vagonů a kontejnerů
Peter Honec, obchodní ředitel, CAMEA, spol. s r.o.

 

Panelová diskuze:
HOPI HOLDING – Marek Vít, logistický manažer
ŠKODA AUTO – Roman Pekař, koordinátor strategického týmu logistiky
D&COMM – Miroslav Auzký, jednatel společnosti

 

Coffee Break 15.10 – 15.40

 

Třetí tématický blok:
Zaměstnanost, kvalifikace a odborná připravenost
Moderátor sekce: Václav Cempírek, Česká logistická asociace

 

15.40 – 16.00
Strategie vzdělávání pro logistické obory
Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství pro vzdělávání, MŠMT ČR

 

16.00 – 16.20
Operační program Zaměstnanost
Představení Operačního programu Zaměstnanost, který je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Hlavní pozornost bude věnována evropským dotacím v oblasti vzdělávání a zvyšovaní kvalifikace zaměstnanců v soukromém sektoru. V rámci prezentace budou představeny možnosti realizace projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů v organizacích a na podporu vzdělávání v oblasti odborných i obecných dovedností.
Lenka Kaucká, ředitelka odboru podpory projektů, úsek pro fondy EU, MPSV

 

16.20 – 16.40
Vazba středního odborného školství na logistickou praxi (příklad z praxe)
Prezentace představí příklad dobré praxe v středoškolské přípravě budoucích pracovníků v logistice. Vytvoření vlastní vzdělávací nabídky se zaměřením na logistické obory bylo příležitostí rozvoje školy: modulární zpracování, propojení počátečního a dalšího vzdělávání, spolupráce s firmami a dalšími sociálními partnery včetně vzdělávání, autorizace pro profesní kvalifikace, realizace evropských projektů, nové projektové období.
Vladimíra Štrynclová, ředitelka SOU a SOŠ logistické Dalovice

 

16.40 – 16.50
Rok průmyslu a technického vzdělávání
Michal Horáček, poradce náměstka ministra pro řízení sekce průmyslu, oddělení technického vzdělávání a obranného průmyslu, MPO ČR

 

Panelová diskuze:
JIPOCAR – Jiří Vybíhal, ředitel společnosti
RELIANT – Miroslav Rumler, partner
Univerzita Pardubice – Petr Průša, Oddělení logistiky a zasilatelství, Dopravní fakulta Jana Pernera
VŠE Praha – Petr Kolář, odborný asistent, Katedra logistiky
VŠL Přerov – Ivan Barančík, rektor
VŠTE v Českých Budějovicích – Rudolf Kampf, vedoucí Katedry dopravy a logistiky
ČLA – Kamil Slavík, víceprezident

Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i komplexní doprovodný program. „Open space“ koncept celé akce nabídne možnost zbudovat na ploše kolem auditoria, ve kterém bude probíhat odborný program, celkem na 20-25 prezentačních stánků jednotlivých partnerských společností a zúčastněných asociací, cateringové zázemí a druhé pódium pro večerní hudební produkci. Součástí programu Dne české logistiky tak vedle vlastních přednášek a diskusních fór budou navíc i prezentace produktů a služeb a související obchodní jednání na stáncích jednotlivých asociací, stáncích partnerských společností – vystavovatelů.

 

Večerní společenský program: 17.30 – 19.30

Slavnostní předání certifikátů ECBL
Vyhlášení soutěže Projekt roku

V průběhu večera je pro účastníky připraven bohatý raut v podobě české gastronomie, hudební produkce a další interaktivní program.

PARTNEŘI

logo CTPark logo ŠKODA AUTO logo SŽDCloto Jipocar logo ČSAD Hodonínlogo VŠElogo ČD Cargologo RELIANTlogo AWT logo CS CARGO logo Porsche Praha-Prosek logo GS1 logo HOPI logo VŠLG Přerovlogo SATUMlogo Domanskylogo Transport Logisticlogo ČSOB Leasinglogo BITOlogo VŠTElogo CID Internationallogo FALCON logo SSI Schaeferlogo Promanlogo Rabenlogo ESPlogo Templářské sklepylogo HYPERA logo SIXT logo STEINBAUER LECHNER s.r.o. logo SOPHIA logo Vysokozdvižné vozíky logo Crystalis water logo Univerzita Pardubice logo D&COMM logo NERKON logo SIEMENS logo DSB

PARTNERSKÝ CENÍK

Smluvní ceník pro partnery

Celá akce má charakter osvětový a edukativní s tím, že s ohledem na součinnost významných státních a státem bezprostředně řízených společností nabízí unikátní prostor pro navázání účinného dialogu mezi tvůrci strategie české logistiky, uživateli logistické infrastruktury a poskytovateli logistických služeb. Současně je cílem vytvořit novou výstavní platformu pro odborné svazy a komerční společnosti.
Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i komplexní doprovodný program. „Open space“ koncept celé akce nabídne možnost zbudovat na ploše kolem auditoria, ve kterém bude probíhat odborný program, prostor pro expozice jednotlivých partnerů.
Partnerská účast Dne české logistiky je pro letošní ročník nabízena v několika úrovních:

 

1.    Partner I.
–    Uvedení loga partnera na webových stránkách akce
–    Prezentace loga v průběhu akce
–    Prostor pro expozici o velikosti 3 x 3 m
CENA: 30.000,- Kč + DPH

2.    Partner II.

–    Uvedení loga partnera na webových stránkách akce
–    Prezentace loga v průběhu akce
–    Prostor pro expozici o velikosti 5 x 4 m
CENA: 44.000,- Kč + DPH

 

3.    Partner III.
–    Uvedení loga partnera na webových stránkách akce
–    Prezentace loga v průběhu akce
–    Prostor pro expozici o velikosti 6 x 5 m
CENA: 55.000,- Kč + DPH

OSOBNOSTI

PREZENTACE

Radek Čech

Evropské nákladní koridory

Tomáš Sklenář

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků

Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1

Peter Honec

Mezinárodní projekt – „Bezkontaktní přenos informací v rámci logistického centra“

Jaroslav Fidrmuc

Strategie vzdělávání pro logistické obory

Lenka Kaucká

Operační program Zaměstnanost