Evropská logistická asociace (ELA) v zájmu zvýšení úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků a jejich uplatnění na národní i evropské úrovni vytvořila systém standardů pro oblast řízení dodavatelských řetězců a logistických systémů a zároveň otevřela celoevropský program certifikace pro všechny pracovníky z logistické praxe, kteří těmto standardům vyhoví. Na evropské úrovni je program certifikace řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku, která je nezávislým orgánem složeným z členských zemí ELA a na národních úrovních je certifikace řízena národními certifikačními centry. Česká logistická asociace jako člen ELA získala oprávnění k certifikaci v České republice a ustanovila národní certifikační radu (NCR), která ELA certifikaci v ČR zajišťuje.

 • Certifikát může získat občan České republiky, občan Evropské unie pracující v České republice nebo občan jiného státu s trvalým pobytem v České republice, který o certifikaci požádá, prokáže se odpovídající praxí, uspěje při certifikačním řízení a uhradí stanovený certifikační poplatek.
 • Certifikaci lze získat v jedné ze dvou základních kategorií:

  EJlog – European Junior Logistician at the Supervisory/Operational Management level

  ESlog – European Senior Logistician at the Senior Management level

  Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení uchazeče, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.

 • Certifikační řízení se skládá z písemných testů, pro úroveň senior se navíc vyžaduje zpracování dvou esejí na stanovená témata.
 • Úroveň a rozsah znalostí a dovedností odpovídajících požadavkům certifikace jsou veřejně dostupné tak, aby každý uchazeč měl možnost se s nimi před podáním žádosti o certifikaci seznámit. Požadavky jsou uvedené zde
 • Způsob, jakým uchazeč potřebné znalosti a dovednosti získá, není specifikován a je ponechán zcela na jeho libovůli. V rámci certifikačního procesu nejsou organizovány žádné kurzy ani školení.
 • Uchazeči, který podmínkám certifikace vyhoví, vystaví certifikát ELA , Evropská Logistická Asociace se sídlem v Bruselu. Získaný certifikát má celoevropskou platnost.
 • Používaný titul: EJLog, ESLog, EMLog či cESLog – pro kandidáty z VŠ.
 • Poplatek za certifikační řízení, určený na úhradu nákladů spojených s certifikací, činí pro členy 8.000,- Kč bez DPH pro kategorii EJlog a 12.000,- Kč bez DPH pro kategorii ESlog.
 • Poplatek pro ostatní organizace a jednotlivce činí 9.200,- Kč pro kategorii EJLog a 13.800,- Kč bez DPH pro kategorii ESLog.
 • Podrobnější informace o certifikačním procesu, jeho podmínkách, průběhu a požadavků na znalosti a dovednosti získáte na sekretariátu České logistické asociace.

Základní dokumenty Evropské logistické asociace k certifikaci:

ELA Certification

ELA podpora pro certifikaci